ព័ត៌មានថ្មីៗពីធនាគាសាខមប៊ែង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មាន និងលក្ខណៈពិសេស

ប្រភេទព័ត៌មាន
  • All
  • ពត៌មានពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • ពត៌មានពីធនាគារសាខមប៊ែង
អត្ថបទតាមឆ្នាំ
  • All
  • 2017
  • ២០១៨
  • 2019

កម្មវិធី “Banking Contest – Easy to Win”
ថ្ងៃទី 08 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018