ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

អាហារ និងការកំសាន្ត

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Fish & CO

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : N/A
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 966 969

មីស្ទ័រ.ម៉ាប់

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : N/A
 • ទំនាក់ទំនង  : 087 511 777

ហាងនំបុ័ងឆីលី

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : N/A
 • ទំនាក់ទំនង  : 012 681 707

ផើបភឺរី ហៅស

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : N/A
 • ទំនាក់ទំនង  : 095 886 998

យុនណាន

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 5%

 • ផុតកំណត់ : 20/10/2018
 • ទំនាក់ទំនង  : 069 479 777

មីស្ទ័រប៊េក កាហ្វេ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : N/A
 • ទំនាក់ទំនង  : 086 229 950

Apros Pub & Cafe

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : 21/07/2018
 • ទំនាក់ទំនង  : 097 608 5050

វ៉ាគុវ៉ាគុ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 8%

 • ផុតកំណត់ : 21/07/2018
 • ទំនាក់ទំនង  : 010 238 485

តាំងមួ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : 20/10/2018
 • ទំនាក់ទំនង  : 069 479 777

ហ័ងយិន

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : 20/10/2018
 • ទំនាក់ទំនង  : 069 479 777

Zear Pub & Bar

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 35%

 • ផុតកំណត់ : 11/10/2018
 • ទំនាក់ទំនង  : 092 277 776