513

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ជាមួយនឹង​សេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ដែលផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​នូវ​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាចទិញលក់​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ធនាគារសាខមប៊ែង​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានក្នុងដូច​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល

រូបិយប័ណ្ណបរទេស ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ កូដ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ
 ដុល្លារអាមេរិក USA 4,075 4,075 4,085 4,085
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD 2,848 2,877  N/A 2,962
 ​អឹុរ៉ូ EUR 4,643 4,690  N/A 4,775
​​ យេនជប៉ុន JPY  N/A 36.13  N/A 36.87
ដុងវៀតណាម VND  N/A 0.1740  N/A 0.1756
បាតថៃ THB  N/A 123  N/A 127
យ៉ន់ចិន CNY  N/A 589  N/A 592

អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត

រូបិយប័ណ្ណបរទេសធៀបគ្នា ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ កូដ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ
  AUD/USD 0.6989 0.7060  N/A 0.7250
  EUR/USD 1.1394 1.1510  N/A 1.1690
  USD/JPY  N/A 110.80  N/A 112.80
  USD/VND  N/A 23,266  N/A 23,416
  USD/THB  N/A 32.05  N/A 33.05
  USD/CNY  N/A 6.9025  N/A 6.9425

សម្គាល់៖

513